CHAPTER 4

2171 Words
Pagkarating sa Vergara Catering Services ay agad na bumaba si Fiona mula sa sasakyan ni Randall. Kakahinto lang ng kotse nito sa may parking lot at ni hindi pa napapatay ang makina niyon nang buksan na niya ang pinto sa may panig niya. Ni hindi na niya hinintay pa na lumabas ito at pagbuksan siya ng pinto, tulad ng madalas gawin ng ibang bodyguard sa mga kliyente nila. For sure, Randall would never do that. Kanina nga pag-alis nila ay hindi na nito iyon ginawa. Alam niyang sa ugaling taglay nito ay hindi na niya ito dapat pang asahan na magpakita ng paggalang sa kanya. Randall was a walking red flag. Napakaantipatiko kausap! Sa bar pa lang ay napatunayan na niya iyon. Maging kanina sa kanilang kompanya ay ganoon din siya nito kausapin. At hindi niya lang maiwasang mairita kapag naiisip niya ang naging takbo ng pag-uusap nilang dalawa. Tuloy-tuloy na siyang pumasok sa establisimiyentong pag-aari ni Samuel. Maliban sa tumatanggap ng bookings sa iba't ibang okasyon ang Vergara Catering Services ay malawak din ang espasyo nito sa ibaba na siyang pinaka-restaurant ng VCS. Like her, Samuel also came from a wealthy family. Ang mga magulang nito ay nagmamay-ari ng isang real estate company. Bilang nag-iisang anak ay ito ang inaasahan ng mga magulang para mamahala ng negosyo ng mga ito. But after graduating in college, Samuel invested in his own business instead of taking over to their company. Suportado naman ito ng mga magulang kaya naman sa tulong ng mga ito ay naitayo ni Samuel ang VCS. Actually, sina Trisha at Julia talaga ang labis na malapit sa kanya. Mula kolehiyo ay kaibigan na niya ang mga ito at si Samuel ay kaklase lamang nila. Though they consider him as a friend, noong kolehiyo ay hindi ito masyadong malapit sa kanila. But after three years since they graduated, Samuel courted Julia. Dahilan iyon para magkaroon pa rin sila ng ugnayan sa binata. Sa bawat lakad nila ay kasama ito kaya naman naging malapit na ito sa kanila, lalo na sa kanya. "Welcome to VCS again," nakangiting sabi sa kanya ni Samuel nang makapasok na siya sa loob. Itinuon na niya dito ang kanyang pansin at agad nang sumunod dito sa paglalakad. Iginala niya pa ang kanyang mga mata habang nakasunod sa binata. May mangilan-ngilan nang kumakain sa loob ng establisimiyento. Samuel headed to the table located at the corner of VCS. Nang makalapit sila roon ay pinaghila pa siya ng binata ng silya para makaupo. She uttered her thanks and took a seat. Sa kanyang pag-upo ay nabaling pa ang kanyang mga mata sa katabi nilang mesa kung saan prenteng naupo si Randall. Bale-walang ipinuwesto nito ang sarili roon habang iniikot din ang mga mata sa kabuuan ng lugar. Hindi niya pa maiwasang mapaisip. She knew he was her bodyguard. Alam niya na ang trabaho nito ay samahan siya saan man siya magpunta at siguraduhin ang kaligtasan niya. But did he even have to sit just few steps away from them? Kailangan ba talagang ganoon ito kalapit? Nang mapansin ni Samuel na nakatutok ang kanyang mga mata kay Randall ay binalingan din nito ang binata. "P're," tawag ni Samuel sa kanyang bodyguard na ikinalingon naman nito. "Do you want to eat? You can have anything for free." "Hindi na, Mr. Vergara. Hihintayin ko na lang si Miss Olvidares," saad nito sa seryosong tinig. Pagkawika niyon ni Randall ay tinapunan pa siya nito ng tingin. Saglit lamang iyon at iginala na nitong muli ang mga mata sa loob ng VCS. She just let out a sigh. Kung hindi lang talaga dahil sa kanyang Kuya Lucas ay hindi siya papayag na may bodyguard na nakabantay sa kanya. She can't even understand why she needs one. Nakakulong na rin naman ang mga dumukot sa kanyang ama, ang ibang tauhan ng mastermind ay napatay pa sa engkwentro noon. Kaya naman kung siya lang ang masusunod ay hindi na niya sana nais pang kumuha ng taong magbabantay sa kanya. "Shall we proceed to our agenda?" Ang tinig ni Samuel ang naging dahilan para bawiin niya ang mga titig kay Randall. Nang lumingon pa siya sa kanyang kaibigan ay nahuli niya itong mataman na nakatitig sa kanya. Nasa mukha pa ni Samuel ang nang-uuring tingin bago sinulyapan ulit nito si Randall. Kung ano man ang iniisip nito dahil sa paninitig niya sa kanyang bodyguard ay hindi niya alam. Hindi na nang-usisa pa sa kanya si Samuel. Sa halip ay pinasigla na nito ang tinig at linipat na ang kanilang paksa tungkol sa pagdiriwang ng kanilang foundation. Tinawag na rin ng kanyang kaibigan ang dalawang empleyado nito para dalhin sa kanilang mesa ang iba't ibang specialty ng negosyo ng mga ito. Ngunit dahil para sa foundation ang pagdiriwang, na karamihan ay mga bata ang naroon, ay siniguro niyang mga putaheng magugustuhan ng mga ito ang ihahanda nila. Samuel presented to her all the food available on VCS. Wala namang itulak-kabigin sa mga iprenisinta nito sa kanya. Hanggang sa mayamaya pa ay natapos din ang pagpili niya para sa mga ihahanda sa anniversary party ng The Child's Love. Inalok pa sana siya ni Samuel na kumain roon ngunit magalang na niyang tinanggihan. Kailangan niya pang bumalik sa kanilang kompanya para sa ilang trabaho na dapat niya nang tapusin. Ang ilan sa mga trabahong iyon ay naiwan pa ng kanyang Kuya Lucas bago bumiyahe ang mga ito patungong ibang bansa. She needed to finish all of them before she got busy to her modelling career. May isang fashion show kasi siyang kailangang daluhan na gaganapin lamang sa isang sikat na coliseum sa bansa. Fashion show iyon ng isang Filipino fashion designer na mas sumikat sa Paris. Umuwi ito ng Pilipinas at magkakaroon ng show laan para sa mga kababayan nito. Some of his creations will be presented on the said event. At isa nga siya sa mga modelo na nakuha para lumahok sa fashion show na iyon. Nagpaalam na siya kay Samuel. Hindi na rin naman ito nagpumilit pa na paunlakan niya ang paanyaya nito. Marahil, katulad niya ay marami pang kailangan gawin ang binata. Nasa sasakyan na siyang muli ni Randall at pabalik na sila sa OMC. Tahimik lang siya at nakaharap sa labas ng bintana nang marinig niya ang tinig ng kanyang bodyguard. "Matagal mo na bang kaibigan si Mr. Vergara?" he asked out of nowhere. Bahagya pang napasulyap dito si Fiona nang marinig niya ang tinig nito. Marahil ay nagtanong ito para may mapag-usapan lamang sila. Kanina pa kasi napupuno ng nakabibinging katahimikan ang loob ng sasakyan nito. She answered him nevertheless. "Since college ay kilala ko na siya. Pero mas naging malapit siya sa akin nang ligawan niya si Julia. Julia was one of the girls I was with at the bar." Nasisigurado naman niya na nakita nito ang mga taong kasama niya sa bar nang gabing iyon. Nagbabantay na ito sa kanyang nang mga oras na iyon at alam niya na isa sa mga inaalam nito ay kung sino ang mga kasama niya sa kanyang bawat lakad. Dahil sa naging sagot niya ay marahas na napalingon sa kanya si Randall. Saglit lamang iyon at muli na nitong ibinalik ang paningin sa daan. "Why?" she asked, puzzled by his stares. "Nothing," tugon nito. "I just thought that the man was courting you, katulad ng lalaki sa bar," tukoy nito kay Marvin. Fiona rolled her eyes upwardly. Pagkabanggit nito niyon ay hindi niya pa maiwasang maalala ang tungkol sa naging usapan nila ni Marvin na siyang naging dahilan din ng sagutan nila ni Randall. Hindi na niya sinundan pa ang mga sinabi nito. Hindi niya naman kailangan ipaliwanag lahat ng kaugnayan niya sa mga taong nakapalibot sa kanya. Samuel was courting Julia, not her. At kung bakit inakala ni Randall na sa kanya may gusto ang kaibigan niya ay hindi niya alam. ***** "YES, KUYA LUCAS. I am home now," saad ni Fiona sa kanyang kapatid na kausap niyang muli sa kabilang linya. Kanina ay ang kanilang ina ang kakwentuhan niya. Nasa bahay na tinutuluyan na ang mga ito. Ayon pa sa kanyang ina kanina ay naiuwi na nila ang kanyang ama. He was now awake after how many weeks of being comatose. Pero hindi pa raw ito makausap nang maayos. Her mother was afraid that her father's brain was affected by the wide damage in it. Alam nilang dumanas ito ng amnesia. Iyon ang sinabi sa mga awtoridad ng mga dumukot dito. At hindi pa nila alam kung nakakaalala na itong muli. Kapag tuluyan na itong naging maayos ay saka pa lamang nila malalaman. "Mabuti naman, Fiona. Ayokong nag-aalala na ako dito sa papa at nag-aalala pa ako sa iyo riyan sa Pilipinas," wika ng kanyang kapatid. "Something that you don't have to do, kuya. I mean, ang pag-aalala sa akin," saad niya dito. Isinandal niya pa ang kanyang sarili sa pasimano ng teresa sa kanyang silid. Gabi na at kung hindi siya nagkakamali ay pasado alas dies na ang oras ngayon. Hindi pa siya makatulog dahil alam niyang tatawag pa ang kanyang ina't kapatid para kumustahin siya. She was already wearing her night dress. Isang spaghetti-strapped iyon na may manipis lamang na tela. Ang haba ay hanggang sa gitna lamang ng kanyang mga binti. And she was okay going out on her terrace just wearing that. Ganoong oras ay alam niyang patulog na rin ang kanilang mga kasambahay. Besides, madilim na at ang tanging tanglaw niya sa bahaging iyon ay ang malamlam na ilaw na nagmumula sa kanilang bakuran na bahagya na lang naaabot ng liwanag ang kinaroroonan niya. Sa kanyang silid naman ay ang dalawang lampshade sa magkabilang panig ng kama na lang ang tanging bukas. "Hindi pa rin ako mapapanatag, Fiona, lalo na ngayon na mag-isa ka lang diyan. Buti sana kung nariyan pa sina Uncle Vince," tukoy nito sa kapatid ng kanilang ama. Nang dito pa sa Pilipinas naka-confine ang ama nila ay nasa Manila pa ang kanilang Uncle Vince at asawa nitong si Ysabella. Ngunit ngayon ay kinailangan nang bumalik ng mga ito sa San Sebastian kung saan matatagpuan ang rancho ng kanilang pamilya. Ang mga ito kasi ang namamahala roon. "Nothing to worry, kuya. Nakakulong na ang lahat ng mga may kaugnayan sa pagkawala ng papa noon," giit niya pa dito. "Besides, hindi ba at narito naman ang kinuha mong bodyguard." Hindi niya pa maiwasang mag-iba ang kanyang tono nang sabihin niya ang huling pangungusap. Yes, her bodyguard was at their house now. Ngayong alam niya na ang tungkol kay Randall ay nasabihan na siya ng kanyang kapatid na mananatili na muna ito sa kanilang bahay. Her brother let Randall occupies one of their guestrooms downstairs. Sa ganoon daw ay magiging madali para dito ang bantayan siya. And she wanted to protest because of that idea. Kanina lang nga habang kasama niya ito sa kanilang kompanya, maging sa pagpunta sa VCS, ay halos hindi na siya mapalagay. Ngayon pa kayang alam niya na nasa iisang bubong lamang sila. Ilang saglit pa na nagtagal ang pakikipag-usap niya sa kanyang kapatid. Mayamaya pa ay nagpaalam na rin ito sa kanya. Ilang minuto nang natapos ang usapan nila ay nanatili pa rin sa may teresa si Fiona. Humarap pa siya sa kadiliman ng gabi at malalim na napapaisip. She can't deny the fact that she missed her family so much. Gusto niyang makabalik na ang mga ito ng bansa at tuluyang gumaling ang kanyang ama. Gusto na niyang bumalik sa normal ang kanilang buhay, katulad ng kung paano sila noon. Nasa ganoong pag-iisip siya nang maagaw ng isang bulto ang kanyang pansin. Mula sa may patio ay lumabas ang kanina ay pinag-uusapan nila ng kanyang Kuya Lucas--- si Randall. Nakasuot na lamang ito ng isang t-shirt kung saan kapansin-pansin ang matipuno nitong pangangatawan. Sa pang-baba nito ay isang cotton na short. Mula sa teresa sa taas ay kita ni Fiona nang maglakad ang binata palapit sa may swimming pool. Mistulang hindi ito makatulog kaya naisipan na magpahangin sa labas. She was staring at him when suddenly he looked up and his eyes met hers. Agad na napatayo nang tuwid si Fiona nang mahuli siya nitong nakatingin. Inaasahan niya pang may ibabato ulit itong nang-uuyam na salita sa kanya, katulad na lamang sa OMC kanina. Nasa ikalawang palapag lang din naman siya at maririnig niya pa rin ano mang sabihin nito. But instead, Randall just stared at her intently. Bahagya man ang ilaw sa kinaroroonan niya ay alam niyang kita pa rin siya nito. Hanggang sa hindi niya mapigilang mapasinghap dahil sa isang realisasyon. He was actually, really, staring at her... at her body? Ang harang sa teresa sa kanyang silid ay mga siwang-siwang na bakal. Iyon lamang ang tumatakip mula sa kanyang baywang pababa. At mula sa kinaroroonan ng binata ay alam niyang tanaw nito ang kanyang katawan! Manipis lamang ang kanyang kasuotan na halos yumakap na sa kanyang balingkinitang katawan. And because of the realization that Randall was shamelessly staring at her, Fiona abruptly turned to go back to her room.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD