Kabanata 3

1064 Words
Kabanata 3 PANAY ang sulyap niya sa suot niyang relo. Kalahating oras na siyang late sa pag-uwi sa bahay dahil sa matinding traffic sa kalsada. She park her car at the garage. Pagkatapos niyon ay bumaba rin naman siya agad ng kanyang sasakyan at kinuha ang kanyang mga gamit. Habang papasok siya sa loob ng bahay ay agad na pumasok sa utak niya na baka nakauwi na iyon kanina pa. Wala sa sarili na lamang siyang napaismid. Hahakbang pa lang sana siya sa hagdan nang marinig niya ang mga yabag ng mabuti niyang asawa. "You're late!" anito pa. "Oh my god!” bulalas niya pa nang makita niya ang itsura nito. Sino ba naman ang hindi magugulat? Sinalubong ba naman siya na tanging tuwalya lang ang nakatapi sa baywang nito. "Shut up! You're disturbing others," sita pa nito sa kanya. She rolled her eyes. Wala naman kasing ma-iisturbong ibang tao dahil mga katulong lang naman ang kasama nila rito sa loob ng bahay. "Maaga pa kaya,” pagtatama niya pa sa sinasabi nitong late na siyang umuwi. Napatingin pa siya sa suot niyang relo. “Six pa lang,” dagdag niya pa. "Am I asking the time?" nakapamaywang nitong wika. Napangiwi naman siya. "Nope," sagot niya. Tinalikuran niya na ito at dali-dali na siyang umakyat sa hagdan. Naiilang talaga siya sa nakikita niya. He is still naked in her eyes kahit pa may tuwalya pang natitirang sagabal sa katawan nito. But she can’t even deny the fact na may maipagmamalaki rin naman ang katawan nito. His abs was perfectly sculpt by gym equipment. Rawr! Gusto niya tuloy kutusan ang sarili. Pinilig niya ang kanyang ulo. God! Tukso! Naramdaman naman niyang sinundan siya ng lalaki. Nagmadali na siya sa pag-akyat pero naunahan pa rin siya nito. Hinarangan siya nito bigla nang matapat na siya sa pinto ng kanyang kuwarto. "Magbihis ka nga!" sigaw niya rito. Hindi niya tuloy mapigilang mapatingin sa katawan nito. "Asawa mo ko, anong problema roon?" Napataas naman siya ng kanyang kaliwang kilay. "Aba? Kailan ka pa naging proud na maging asawa mo ako? Himala!" pabalang niyang sagot. Sinimangutan niya ito. "Tumabi ka nga riyan!" sigaw niya pa rito. "We’re not done yet," anito pa at maging sa kuwarto niya ay sumunod din ito sa pagpasok sa loob. Nahilot niya ang kanyang sintido. Mukhang kailangan niya na yatang magpaawa effect para lang payagan siya nito. Huminga siya ng malalim. "Please lang Kei, hayaan mo na ako sa trabaho ko, please?" pagmamakaawa niya rito. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi. 'Di niya na nga naranasang magka-boyfriend dahil sa lintik na arranged marriage na 'to, pati ba naman sa kalayaan niya sa pagpili ng school na gusto niyang pasukan ay hindi rin puwede? God! She really need a freedom! "You know what?" “Hindi ko pa alam,” pamimilosopo niya pa. Tinapunan naman siya nito ng masamang tingin. "You can work to the other school but not in the school where I am." "Hindi mo school 'yon ‘no!" pagtatama niya. "But I have a big share to that school." Yeah? Whatever! "Pinsan mo pa rin ang may-ari niyon," pagtatama niya ulit. The Watson family is the owner of that school but it was inherited now by the one and only Ysabella Marie Dana Watson. She's Kei's first cousin. "Resign!" pangungulit pa nito sa kanya. "Ayoko!" sigaw niya sabay tabig dito. Itinulak niya ito palabas ng kuwarto niya. Pagkatapos niyon ay ini-lock niya na rin ang pinto para 'di na ito makapasok. Inilapag niya na ang mga gamit niya sa ibabaw ng kanyang kama. Narinig niya pang may sinisigaw ito sa labas ng kanyang kuwarto. Napa-irap lamang siya sa kawalan at hindi ito pinansin. "You spoiled brat! Open this door!" sigaw pa nito sa labas ng kanyang kuwarto. Kinakalampag na nito ang pinto ng kanyang silid. Pinaikot niya lang ang kanyang mga mata. Bahala ito sa buhay nito! Pumasok na siya sa banyo at naligo. SHIT! Halos mura niya na sa kanyang isipan. He really hate this woman, all of them. Katok pa rin siya nang katok sa pinto nito pero ayaw talaga siya nitong pagbuksan. She really pisses him off. Inis niyang sinipa ang pinto at nag-decision na bumaba sa hagdan at hinanap 'yong spare keys sa kusina. "Sir, may kailangan ho kayo?" tanong sa kanya ng katulong. "Yeah? Where's the spare keys?" tanong niya. Agad din naman itong kumilos. Sandali pa itong naghanap sa drawer hanggang sa mahanap nito ang mga susi. "Ito ho, sir." Agad naman nitong inabot sa kanya iyong mga susi. After that, he run through the stairs. He knocked again at her door. He clenches his jaw. That woman! Why all off a sudden ay doon pa talaga nito napiling magturo. People at his school doesn't know that he's already a married person. That would be a huge scene if that thing come out. He knocked again but again, he was ignored. At dahil ayaw talaga siya nitong pansinin ay kusa niya nang binuksan ang pinto ng kuwarto nito gamit ang susi na kanyang hawak. Pagbukas niya ay halos mapamura siya ng malutong. Pareho pa silang nagulat at saglit na natulala sa isa't isa. Oh!? Fuck Kenjie stop staring at her! Agad naman siyang napatalikod pero kahit na tumalikod pa siya ay nakatatak na sa utak niya ang nakita niya kay Kristina. "Shit! Shit!" he cussed continuously. "A-a-ano g-ginagawa mo rito Kei!?" sigaw pa ni Kristina sa kanya habang nauutal. "You're not answering me kaya pinasok na kita." "You! Pervert!!" bulyaw nito sa kanya. Bumaling siya ng konti sa kanang gawi niya. "Fuck! Look? I'm sorry, 'di ko naman sinasadya," he says at nakatalikod pa rin siya rito. Baka kasi mabato pa siya ng kung anong mga gamit. He clenches his jaw again. Bakit ba kasi ang puti niya!? Shit! This is so gay! "Ugh! Walanghiya ka talaga! Labas!" muli nitong sigaw sa kanya. Ouch! Sakit sa tainga talaga bibig nito kahit kailan. Kung makasigaw ito'y para namang may ginawa siyang kung ano rito kahit wala naman. Ni hindi nga niya ito hinawakan. Well, it's not his fault if he sees her naked. "Damn it!" mahinang mura niya at walang nagawa kundi ang lumabas na lamang sa kuwarto nito. Inis niyang tinungo pabalik ang kanyang kuwarto. Nagsisisi tuloy siya kung bakit na-isipan niya pa kasing pumasok sa kuwarto nito. Hindi tuloy maganda ang inabot niya. Hindi nga ba?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD