CHAPTER ONE

1220 Words
NAGPASYA SI Ysa na sa labas na lamang niya hintayin si Ryan sa lobby habang hindi pa ito tapos sa isinasagawang board meeting. Tapos na ang pictorial at tulad ng nakagawian, tumatambay siya sa reception desk kung saan nakapuwesto si Rina. Receptionist ang kaibigan niya sa Hermanos Clothing Line kung saan siya nakapasok bilang Fit Model. Katatapos ng pictorial nang tawagan siya ng nobyo na huwag muna siyang umuwi pagkatapos ng trabaho dahil kakain sila ng dinner sa labas. "Uuwi ka na ba, Ysa?" Nilingon niya si Rina na abala sa pagbuklat ng phone directory sa desk. "Hindi pa. Dito muna ako. Hihintayin ko si Ryan," tugon niya. "Ayee! Ang umiibig nga naman, o! Kayang maghintay kapag busy si mahal." Tudyo ni Rina. Napangiti naman siya. "Ikaw talaga, Rina. Humanap ka na rin kaya." "Naku, no way!" agap nito. "Ayaw ko pang magka-boyfriend, 'no. Sakit lang sa ulo." Sumimangot pa ito. Halatang may masamang karanasan sa pag-ibig. Napailing si Ysa. Kilala niya si Rina, magkababata sila at matalik na magkaibigan. Dating may nobyo ang kaibigan pero ipinagpalit lamang ito ng katipan sa babaeng may edad at mapera. Simula noon, hindi na muling nakipagrelasyon sa iba si Rina. Na-trauma yata ito sa sinapit sa unang relasyon. Bitter man si Rina tungkol sa pag-ibig, napaka-supportive naman nito sa kaniya at sa nobyo. Mabait at tunay na kaibigan. Napatunayan niya iyon nang hindi siya nito iniwan sa gitna ng matinding pangangailangan. Ito nga ang nagpasok sa kaniya bilang Fit model sa Hermanos Clothing Line nang sumama siya rito sa Davao. Mas mainam daw na iwan niya ang probinsya para hindi siya mabaon sa lungkot dala ng pagyao ng ulirang ina. Malaki ang naitulong ni Rina sa pagpapalibing sa ina; pinansyal at moral support. Lahat kasi ng ipon kinikita niya bilang Pre-school teacher ay napunta sa medication ng ina no'ng nabubuhay pa ito. Pero hindi pa rin nadugtungan nang mahaba-haba ang buhay nito, tatlong buwan matapos masuri ng doktor na may kanser ito sa atay ay tuluyan na itong pumanaw. Wala na rin ang maliit na taniman ng gulay at ang loteng tinitirikan ng barung-barong nila. Naipagbili niya iyon nang ma-confine ang ina sa ospital ng tatlong buwan. Sa isang salita, wala na siyang ari-arian sa Isabella. Kung may babalikan man siya roon, iyon ay ang puntod ng ina. "Hindi naman lahat, Rina. Tingnan mo si Ryan, hindi naman siya naging sakit ng ulo ko, ah." Dipensa niya. "Hay, naku, Ysa pagkatapos lang nilang makuha ang gusto nila... lalayuan ka na nila. Gano'n ang mga lalaki, kaya nag-iingat ako, 'no. Mahirap na." Hindi niya masisi ang kaibigan kung bakit ganoon ang pananaw nito sa pag-ibig. Kung bakit ganoon na lamang ang inis nito sa mga lalaki. Hindi naman biro ang pinagdaanan sa kamay ng walanghiyang Ex nito. "Sabagay may punto ka, Rina. Pero iba si Ryan sa 'kin. Siya na yata 'yung the best na boyfriend. Nasa kanya na lahat ng katangiang hanap ko sa isang lalaki," nangingiting ani Ysa habang nakalarawan sa isip ang mukha nobyong si Ryan. "Masuwerte ka, Ysa. Kaya nga huwag mo na siyang pakawalan pa. Bihira na ang lalaking katulad ni Ryan. Kaya kung tukain ka niya huwag ka ng magpakipot, ha. Kagatin mo agad," ani Rina sabay kindat kay Ysa. Napabungisngis si Ysa sa kalokohan ni Rina. "Akala ko ba galit ka sa mga lalaki?" "Hindi kay Ryan. Dahil nakikita ko namang alaga ka sa kanya. He loves you, e, approve siya sa akin." "Alam mo ikaw, Rina huwag mo ang sulsulan at baka mapahamak pa ako." "Sus! Hindi kita sinulsulan, ah! Advice lang po, dahil alam natin na guwapo at mayaman ang nobyo mo. Maraming mga babaeng nakapaligid sa kanya." Makahulugan siya nitong tiningnan. Pagkuwa'y nangingiti habang nanunukso siyang sinipat. "Ysa, ano bang pakiramdam ang mahalikan ni Ryan? I-share mo naman sa 'kin nang alam ko ang pakiramdam ng mahalikan." Pangungulit ni Rina kay Ysa. Biglang natahimik si Ysa sa huling sinabi ng kaibigan. Bagama't alam niyang binubuska lang siya ni Rina, nasaling ang nakakubling sintemyento sa kaniyang puso. Napaisip siya sa sinabi ng kaibigan. Ano nga ba ang dapat niyang i-share dito? Hindi niya mawari kung talagang gentleman lang talaga si Ryan dahil sa sobrang paggalang nito sa kanya. Kailan nga ba siya hinalikan ni Ryan? Nakalulungkot dahil kahit almost perfect na si Ryan para sa kaniya, masyado namang cold ito pagdating sa bagay na sinabi ni Rina. Oo, mabait ito, honest na boyfriend pero parang kulang. Kulang sa sweetness sa relasyon si Ryan. Which is isa ito sa katangian ng lalaki na hanap ni Ysa ngunit hindi niya maramdaman sa binata. Ngunit dahil nga mahal niya ang katipan, balewala sa kaniya kung sumobra ito sa pagiging conservative sa relasyon nila. Ang importante, tapat sa kaniya ang nobyo. Napabuntong hininga na lamang si Ysa. Kung maari ayaw niyang mag isip ng 'di maganda kay Ryan. It's too unfair dahil hindi naman ito naglilihim sa kanya. "Oh, bakit bigla kang natahimik diyan?" untag ni Rina sabay wagayway ng kamay. "Anong nangyari sa 'yo? Tinanong lang kita kung anong pakiramdam nang mahalikan ni Ryan, natulala ka na," napapalatak na anito. "Uy, parang alam ko na. Para ka sigurong nakalutang sa alapaap, 'no?" Mapait na ngumiti si Ysa. Kung sasabihin ko ang totoo, maniwala ka kaya? Hindi iyon humulas sa kaniyang bibig. Hindi niya kayang sabihin kahit kanino, kahit sa bestfriend pa niya ang cold treatment ni Ryan sa kanya bilang nobya nito. "Hmm. Inggit ka lang," aniya na pilit pinasaya ang boses nang hindi makahalata si Rina. Napahagalpak ng tawa si Rina sa tinuran. "Sino naman daw ang hindi maiinggit sa 'yo, Ysa. Maswerte ka kay Ryan. Hayaan mo kapag nakakita na ako ng katulad niya, promise bubuksan ko agad ang puso ko at ako na ang liligaw sa kanya." Bakas ang tuwa sa mukha nito. Na kinikilig pa ito kaysa sa kaniya. "Sana nga makahanap ka na rin nang hindi ka 'laging naiinggit diyan." Palatak niya. Nagkatawanan silang dalawa. Natigil sila sa pagbibiruan nang makita nila ang isang sopistikadang babae palapit sa kanila. Si Nika Aguilar, ang kinakapatid ni Ryan at anak ng business partner ng pamilya Del Rio. Taas noo ito at walang kangiti-ngiti habang nakatutok sa kaniya ang mga mata. "Si Ryan?" Taas ang isang kilay nito nang ibaling kay Rina ang tingin. "Nasa conference room pa, ma'am." Ang kaibigan na biglang sumeryoso bagama't halatang pinipilit na huwag ding tikwasan ng kilay ang bagong dating. Tinapunan siya nang matalim na tingin bago humakbang patungo sa elevator. May ideya na siyang sa nobyo ang tungo ni Nika. Hindi niya gustong mag-isip ng hindi maganda sa totoong relasyon nito kay Ryan, pero sa tuwing nakikita niya si Nika, dinudunggol ng kaba ang kaniyang dibdib. Magda-dalawang oras na ang paghihintay na ginawa ni Ysa sa nobyo. Tingin niya'y nakalabas na rin lahat ang mga board members ba dumalo sa meeting pero hindi pa rin lumalabas si Ryan. Nagtutumining sa isip niya ang pagsulpot ni Nika. Bigla siyang tumayo at agad na naglakad patungo sa elevator. "Oh, saan ka pupunta?" Habol ng kaibigan. "Kay Ryan," tugon niya bago nagsara ang pinto ng lift. Kakatok sana siya sa opisina ng nobyo nang mag-ring ang kaniyang cellphone. "Hello, honey," agad niyang sagot sa tawag ng nobyo. "I'm sorry, honey. Can you give fifteen more minutes? May kakausapin lang ako." Nakikiusap ang tinig ni Ryan. "O-okay." Laglag ang mga balikat niya nang umatras mula sa harap ng opisina ng katipan. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD