TEASER

204 Words
"I don't know what I'm doing, Ysa but I want you. I need you and I don't want to lose you." SA PAG-AAKALANG buntis si Ysabelle sa yumaong si Ryan, hiniling ni Donya Elvira na pakasalan ni Ryder ang fiancè ng namayapang kakambal. Labag iyon sa kalooban ng dalawa, lalo pa't hindi naman totoong nagdadalantao ang dalaga. Ngunit napilitan silang sumunod alang-alang sa ikabubuti ng kalusugan ng Donya. Hindi madali kay Ryder na pakisamahan ang babaeng lihim niyang kinamumuhian at sinisisi sa pagkamatay ng kaniyang kakambal. Ngunit habang tumatagal na nakakasama sa iisang bubong ang dating fiancè ng kapatid ay unti-unti niyang nakikilala ang tunay na Ysabelle Linares. She was kind, soft-hearted, and beautiful. At nababanaag sa mga mata nito ang kainosentihan. She was harmless. Taliwas sa mga masasamang katangiang sinabi ni Nika. But innocent looks can be deceiving sometimes, at ayaw niyang magtiwala sa nararamdaman. She might acting like an ideal wife, pero sa bandang huli... lalabas din ang tunay na kulay nito at lolokohin siya, like what she did to his twin brother Ryan. Pero hindi iyon mangyayari. She has to repay his brother's death. He will make her life miserable. He will destroy Ysabelle... kung hindi lang nakialam ang puso niya. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD