CHAPTER 1: Terrified and Scared

1234 Words
Third Person "Ugh! Fuck! Aaah, shit!" malakas na ungol ni Darren habang nasa ibabaw ni Lauren Taylor, isang dating modelo ng isang sikat na fashion magazine. "Oooh, damn. I never thought that the hottest billionaire Darren Delavega would be this so good in bed," the girl said seductively to him. Pagngisi lang ang tanging isinagot ni Darren sa kanya. Tinangka siyang yakapin at halikan ni Lauren ngunit kaagad na siyang kumalas at umalis sa ibabaw nito. "Later again?" Lauren asked as she got up as well. Tinangka siya muli nitong yakapin mula sa likod ngunit kaagad na siyang tumayo. "No," walang emosyon naman niyang sagot habang inaalis ang suot niyang condom na puno ng kanyang semilya. Ibinuhol niya ito matapos at inihagis sa trashcan na nasa isang sulok ng unit ng dalaga. "Why naman gano'n?" Napanguso naman si Lauren sa tinuran ng binata. "Have you forgotten you're the one who invited me to this? So there's nothing more to it." Kinuha ni Darren ang mga damit niyang nagkalat sa sahig. He took out thousands of money and threw it on the bed, in front of Lauren. Nagsuot lamang siya ng isang puting robe at saka walang salitang lumabas ng silid at pumasok sa katabi nitong unit na inuukupa naman niya. Ganito na ang naging buhay niya matapos niyang lumipat sa poder ng kanyang ama na isang bilyonaryo. The entire Delavega clan owns famous Malls, Hotels, Restaurants and expensive condominiums in the country and even abroad. At hanggang sa kasalukuyan ay lumalawig pa ang mga ito. Anak lamang sa labas si Darren at ang kanyang ina ay isa lamang dating waitress sa mga club na pinagtrabahuhan nito. Ngunit nang magkasakit ang kanyang ina noong nasa edad kinse anyos pa lamang siya ay doon na nito ipinagtapat sa kanya kung sino ang tunay niyang ama. Bago ito mamatay ay naihabilin na siya nito kay Mister David Delavega na siyang tunay niyang ama. Wala siyang magawa nang kunin siya ng kanyang ama dahil bukod sa ulila na siya ay kapos-palad pa siya. Kahit angat ang ka-gwapuhan niya at kakisigan sa lahat ay hindi 'yon naging sapat upang magustuhan siya ng mga babaeng nagugustuhan niya dahil mahirap lamang siya. Kaya naman ngayong nasa kanya na ang lahat ay malaya na niyang nakukuha ang lahat ng mga naggagandahang mga babae at tinatapatan niya lamang ang mga ito ng sapat na salapi. When he entered his unit, he immediately picked up the bottle of his expensive wine that was on the table. He poured a glass and drank while heading to the balcony of the hotel he was occupying. They are currently on Palawan Island to watch over his older brother Dylan who is also on vacation in this place, along with his girlfriend Sam. Kagagaling lang ng magkasintahan sa malubhang sakit kaya't silang mga nakababatang kapatid, kasama si Darell at Daemon ang nautusan ng kanilang ama upang bantayan ang mag-love birds. Muli siyang lumagok ng alak sa basong hawak niya bago tumanaw sa malawak na karagatan na nasa harapan niya. Ngunit maya-maya lang ay naagaw ang atensyon niya ng isang babaeng nasa gilid ng dagat na abala sa hindi niya gaanong maaninaw na ginagawa nito sa buhanginan. Tila may dinadampot itong mga kung anong bagay sa buhangin na hinahampasan ng tubig dagat. Nakasuot ito ng mahabang puting bestida at nililipad-lipad ng hangin ang mahaba nitong buhok na umabot hanggang baywang nito ang haba. "Oh, shit," mahina siyang napamura nang matanaw niya ang kalahati ng mukha nito. "Whatta beautiful woman. She's like a fucking angel coming down from heaven." Darren wasted no time. He quickly left his unit and went down to the hotel even though he was only wearing a robe and no boxer shorts. Hinanap niya ang dalaga sa gilid ng dagat ngunit kataka-takang hindi na niya ito doon natagpuan. "What the fuck? Hindi naman siguro ako namamalik-mata, no?" Nagpalinga-linga siya sa buong paligid hanggang sa matigilan siya nang matanaw niya ang babae na pumasok sa liblib na bahagi ng isang restaurant. "Hey! Shit." Kaagad niya itong sinundan nang tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Pagpasok niya sa gilid na bahagi ng restaurant ay natanaw na niya itong lumiko sa pinakadulong bahagi. "Ang bilis naman niya maglakad," Darren said as he scratched his head. Muli pa rin niya itong sinundan. Nakarating sila sa malawak na parking lot ng Isla ngunit nagpatuloy pa rin sa paglalakad ang babae hanggang sa pumasok ito sa kagubatan. "What the--hindi kaya isa siyang fairy mother? What the hell will she do in the forest?" Nagdadalawang-isip na si Darren kung susundan pa rin ba niya ang babae o hindi na ngunit namalayan na lamang niyang humahakbang pa rin ang mga paa niya at sumusunod sa dalaga. Hanggang sa nakarating na siya sa gitna ng kagubatan. "Shit. Paano pa ako makakabalik nito? Hindi ko na alam ang daan. Shit, Darren. You're so fucking idiot." Pinili pa rin niyang sundan ang dalaga hanggang sa makarating sila sa isang bangin. "Fuck! I might die here." Nakita niyang bumaba sa isang liblib na bangin ang dalaga. Nag-alala siya para dito kaya mabilis niya itong sinundan at bumaba rin doon. Hanggang sa isang barong-barong ang nabungaran niya sa ibaba ng bangin at sa harapan nito ay tila malalim at mahabang batis. "What the hell? I think I'm already in fairy land." Mabilis siyang nagkubli sa isang malapad na puno na malapit sa barong-barong nang matanaw niyang lumabas ng barong-barong ang magandang dalaga. Muli niyang nasilayan ang kalahati ng mukha nito. Naglakad ito patungo sa batis. Saglit lamang itong luminga sa paligid bago naghubad ng kasuotan nito na siyang ikinanganga ni Darren. Mula sa pagkaka-side view nito ay natanaw niyang wala itong suot na bra at tayong-tayo ang malusog nitong dibdib sa harapan. Mas lalo siyang nanigas nang maging ang suot nitong panti ay hinubad ng dalaga bago nagmadaling tumalon sa batis. "Damn it! Hindi nga ako nagkamali. I'm already in a fairyland." Wala sa sariling napahawak si Darren sa pagkalalaki niyang kaagad na nabuhay at nanigas habang nagkukubli siya sa isang malapad na puno. Ilang ulit niya itong hinaplos at hinimas habang pinagmamasdan ang masarap na paglalangoy ng dalaga sa batis. Ngunit habang abala ang mga mata niya sa dalaga ay hindi niya namalayan ang isang ahas sa kanyang paanan. Hanggang sa tuklawin siya nito sa hita niya kung saan malapit sa pagkalalaki niya. "Ah! Fuck! Damn it! Fuck!" Doon na napahiyaw si Darren at lumabas mula sa pinagtataguan niya. Nagtatalon siya sa takot nang makita niya ang paglambitin ng ahas sa ibabang bahagi niya at nakasakmal ang mga ngipin nito sa balat niya. Nabulabog namang bigla ang dalaga mula sa paglalangoy nito sa batis at mabilis na napalingon sa barong-barong nila kung saan nasa labas nito ang isang makisig na binata. "Ha? S-Sino ka?!" Natakot bigla ang dalaga dahil ni minsan ay wala pang naligaw na tao sa lugar nilang ito. She immediately came up out of the water and put on her dress again. Sa takot ay nawala na sa isip niya ang panty niya. Mabilis siyang kumuha ng isang mahabang kahoy at saka nilapitan ang binata na hanggang ngayon ay tumatalon-talon pa rin sa takot dahil ayaw bumitaw sa kanya ng ahas. "Fuck! Help me! Damn it!" "Sino ka?!" Napatingin na si Darren sa dalagang lumapit sa kanya ngunit mas lalo siyang nasindak at natakot nang makita na niya ang kabuuan ng mukha ng dalaga.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD