PMS2-1

1032 Words
PMS2-1 NANG magkamalay si Jarsey ay natampal niya ang kanyang noo. Nasa loob siya ng tent at nakahiga sa hospital bed. "Hala!?" Agad siyang napabangon. "Are you alright?" Napabaling naman siya sa kanyang kanan. Connor was facing his computer while sitting in his swivel chair. Napakurap siya sa binata. Tumayo naman ito at lumapit sa kanya. "Are you alright?" tanong nitong muli. She swallow hard and nodded her head. "P'wedeng mahimatay ulit?" halos pabulong na niyang wika. "Pardon me?" anito. "P-pardon me? Ha? Wala po, Doc.!" Agad siya napababa sa hospital bed. "Pasensya po sa abala!" tarantang wika niya pa sa binata. She's going to get crazy! Who would have thought that she will be fainted after seeing Connor standing next to her. Akma siyang aalis na sana ngunit nahawakan naman ng binata ang kanyang kamay. "Langya!" mahinang mura niya. "Bakit po?" baling niya pa. "I think you need to change your panty," sabi pa nito. "P-panty? Ha!? B-bakit?" bulalas niya. "It's your period month. You don't know?" Namilog ang kanyang mga mata sa narinig. Period!? Oh shit! Agad niyang nahila ang kanyang bestida upang takpan ang kanyang tagos sa likod. Bumitiw naman sa kanya ang binata at may kinuha sa bag nito. "Here, unuse panty and sanitary napkin." Napangiwi si Jarsey. Tumatakbo ngayon sa isip niya kung bakit mayroong ganyang gamit ang binata. "Oh, it's not my thing. Don't get me wrong. Nagkapalit kami ng bag ng sister-in-law ko. Go on, change," nakangiti pa nito ani sa kanya. Jarsey is melting! This is the first time that her crush smiled at her. Only her. Nanginginig ang kanyang kamay nang kuhanin niya ang hawak ng binata. "You can change there," turo pa nito sa close room na nasa loob pa rin naman ng tent. Dali-dali siyang pumasok do'n. "Ang tanga mo Jarsey! Bakit ngayon pa!" mangiyak-ngiyak niya pang kastigo sa sarili. "Ayos ka lang ba?" Napasinghot siya. "Opo," aniya. Kinuha niya ang supot ng sanitary napkin na kanyang ginamit at isinilid don ang marumi niyang panty. Napangiwi pa siya dahil masyadong sexy 'yong panty na ipinagamit sa kanya. "Wala na po bang iba nito, Doc.?" tanong niya. Narinig niyang tumawa ang binata. "Is it too sexy for you? I'm so sorry. Gamitin mo na lang muna 'yan. Change it when you get home." Nakagat ni Jarsey ang kanyang labi at natampal ang kanyang mga pisngi. Mabubuang na yata siya. She's embarass at the same time she's ashame. "S-sige po," sagot niya. Pinaypayan niya ang kanyang sarili. Naiinitan siya kahit 'di naman mainit sa loob ng tent. Now she knows what is the feeling kapag ganito siya kalapit sa crush niyang binatang doktor. Lumabas siya ng extention room at hawak niya pa rin ang laylayan ng kanyang bestida. Nakita niyang naghihintay ang binata sa kanya. "Oh, wait." May kinuha ito ulit sa bag. Isang asul na long sleeve polo. "Wear this. Matatabunan niyan ang mantsa sa likod," anito pa. "Ha? Okay naman na 'to," nahihiya niya pang ani. 'Lord! Stop this!', pagwawala ng kanyang utak. "Mangangalay ka niyan. Let me," anito at ipinasuot sa kanya ang damit. "See, it helps," anito matapos tingnan ang kanyang likurang bahagi. Masyado kasing malaki ang polo nito. God! Her heart is melting! Sa sobrang bango ng polong suot niya ay parang yakap na niya ang binatang doktor. Hay, kapag crush nga naman! "Bango mo," wala sa sarili niyang sambit. Tumawa naman ang binata. "Thanks!" Natutop niya ang kanyang bibig. "Tanga!" anas niya at tinampal ang kanyang bibig. "Doc., thank you po talaga at pasensya po sa abala!" nakayuko niya pang wika at tumalikod na ngunit nahila nito muli ang kanyang kamay. Nakabibingi na ang pagtibok ng kanyang puso. "What's your name, lady?" Nilingon niya ito. "J-jarsey K-rim," kabado niya pang sagot. "Okay! See you some other time Krimy," nakangiti pa nitong wika at binitiwan na siya. Lutang ang utak niya nang lumabas sa tent. Hanggang sa umabot siya sa kanila'y tulala pa rin siya at lumilipad ang kanyang isipan. "Beks! Nandito ka na pala! Pupuntahan na sana kita sa plaza eh," anang Venus sa kanyang likuran. Pero parang wala siyang naririnig at abot tainga pa ang kanyang mga ngiti sa labi. "Buang! Naunsa ka naman beks!" ani Venus sabay batok sa kanya. Do'n lamang siya natauhan. "Agay ba! Unsa man gud oy!?" Kinutusan siyang muli ni Venus. "Mukha kang tanga! Ano ba nangyari?" "Ah!" biglang tili niya at sinabunutan si Venus. "Beks! I want to die na! Ah! Hinawakan niya kamay ko beks! Take note! Tatlong beses! Nginitian niya pa ako at napatawa ko siya! Ah!" tili niya at pinagpapalo sa balikat si Venus. "Hayon! Kinain na ni crush! Naka-score ang gaga!" inis pang ani ni Venus sa kanyang habang sinasalag ang kanyang mga palo. Nilubayan naman niya ang kaibigan at nag-model sa harapan nito. "Don't you notice what I am wearing right now?" pagmamayabang pa niya. "Hala!? Polo ni oppa Connor! Oh my gosh! Akin na 'yang beks!" Agad siyang napatakbo palayo kay Venus. "Never!" natatawa niyang sigaw. NANG marating niya ang kanilang bahay ay abot tainga pa rin ang kanyang ngiti. She felt so blessed right now. Sino ba ang mag-aakala na mapapansin siya ng kanyang crush. She felt so good today! "'Nak, kaninong polo 'yan?" anang kanyang 'nay Gina. "Nako 'nay, hulaan mo kung kanino," kinikilig niya pang wika. Matamis namang ngumiti ang kanyang 'nay Gina. "Sa guwapong doktor na crush mo? Nako 'nak, paasa na ngayon ang mga ganyang lalaki, masasaktan ka lang." "'Nay naman! Member ka na rin ba ng Bachelor of Ampalaya, Major in Bitterness?" Tumawa naman ito. "Ang akin lang naman 'nak, ang tagal mo na nangangarap sa guwapong doktor na 'yon. Hanggang ngayon nga'y wala ka pa ring nobyo. Sa dami ng manliligaw mo'y wala ka man lang natipuhan. Baka maghintay ka sa wala." Bumuntong-hininga naman siya. May punto ang kanyang 'nay Gina ngunit may prinsipyo siyang pinanghahawakan. True love waits! 'Di na lamang siya umimik at pumasok sa kanyang silid. Nang mahiga siya sa kama ay agad na bumungad sa mga mata niya ang larawan ng binata. "Wala nga ba talaga akong pag-asa sa iyo?" aniya sa kawalan at niyakap ang kanyang sarili. "Ay ewan!" aniya sa huli.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD